Βαθμός επίδοσης (EER) αντλιών θερμότητας και ψυκτών
Αναλυτικός τρόπος υπολογισμού EER
Τύπος υπολογισμού:
EER100%:
EER75%:
EER50%:
EER25%:
Αν δεν είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά EER
Τύπος:
Παλαιότητα:
Με βάση την ισχύ EER
Αποδιδόμενη ισχύς (ψύξης): KW BTU
Καταναλισκόμενη ισχύς (ηλεκτρική): KW
ESEER=EER100%*0.03 + EER75%*0.33 + EER50%*0.41 + EER25%*0.23 IPVL=EER100%*0.01 + EER75%*0.42 + EER50%*0.45 + EER25%*0.12 Οι δείκτες του συντελεστή EER αναφέρονται σε συγκεκριμένο φορτίο λειτουργίας. ΕΛΟΤ ΕΝ 15243:2008 : SEER = Σ[EERn*fn]
Βαθμός απόδοσης δικτύου διανομής
Παράμετρος Τιμή
Ψυκτική ισχύς του δικτύου διανομής
Διέλευση
Μόνωση
Βαθμός απόδοσης Δικτύου διανομής
Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων διανομής στο κτήριο ή στη θερμική ζώνη, απαιτείται ο προσδιορισμός μίας μόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι σταθμισμένη. Κατά συνέπεια αν υπάρχουν άνω του ενός δίκτυα διανομής (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές μονάδες παραγωγής) στο κτήριο ή στη θερμική ζώνη και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια (ποσότητα) θερμομόνωσης, τότε η απόδοσή τους λαμβάνεται ενιαία και ίση με αυτήν του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση.
Βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων
Παράμετρος Υπολογισμός Τιμή
nem
(Aπόδοση εκπομπής)
fim
(Παράγοντας της διακοπτόμενης λειτουργίας)
fhydr
(Παράγοντας για την υδραυλική ισορροπία)
nem,t
(Βαθμός απόδοσης)
ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.2.1:2008 : nem,t=nem/(fim×fhydr)

Άμεσα συστήματα: π.χ. μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (fan-coils), δαπέδου ή οροφής, εσωτερικές μονάδες τοπικών συστημάτων άμεσης εξάτμισης, τερματικά στοιχεία διανομής αέρα κ.ά. Ενσωματωμένες τερματικές μονάδες: π.χ. ενδοτοίχιο, ενδοδαπέδιο, ψυχόμενες οροφές
Όταν σε ένα κτήριο ή σε θερμική ζώνη υπάρχουν περισσότεροι του ενός τύποι τερματικών μονάδων, ως απόδοση εκπομπής λαμβάνεται μια μέση σταθμισμένη τιμή, ανάλογα με την απόδοση κάθε τερματικής μονάδας και του ποσοστού συμμετοχής (ψυκτική ικανότητα) της στο σύνολο του καλυπτόμενου φορτίου (των τερματικών μονάδων). Σε περίπτωση προφανών βλαβών και κακοσυντήρησης (κατεστραμμένα τμήματα, διαβρώσεις, διαρροές κ.ά.) των τερματικών μονάδων, η απόδοση τερματικών μονάδων εκπομπής λαμβάνεται μειωμένη κατά 10%.
Δείκτης ενεργειακής αποδοτικότητας (EER)
Η τιμή του EER προσδιορίζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και θερμοκρασίας προσαγωγής και επιστροφής ψυκτικού μέσου. Η απόδοση των ψυκτών και αντλιών θερμότητας εξαρτάται επίσης και από την πηγή θερμότητας που αξιοποιούν για τη λειτουργία τους και μπορεί να είναι ο αέρας, το έδαφος, τα υπόγεια & επιφανειακά νερά, το θαλασσινό νερό, τα καυσαέρια κινητήρων (π.χ. Σ.Η.Θ.), η ηλιακή ενέργεια κ.ά. Για τις τοπικές αερόψυκτες μονάδες αντλιών θερμότητας (διαιρούμενου ή ενιαίου τύπου), για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης αποδοτικότητας EER για του υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του προς επιθεώρηση κτηρίου λαμβάνεται:
  1. 1,5 για συστήματα 20-ετίας και
  2. 2,0 για συστήματα 10-ετίας.
Για τις κεντρικές μονάδες ψύξης (αντλίες θερμότητας, ψύκτες κ.ά.), για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο δείκτης αποδοτικότητας EER θα λαμβάνεται:
  1. 2,0 για συστήματα 20-ετίας και
  2. 2,5 για συστήματα 10-ετίας.
Βαθμός απόδοσης δικτύου διανομής ψύξης (Ποσοστό θερμικών απωλειών)
α/α Θερμική ή ψυκτική ισχύς δικτύου διανομής [kW] Διέλευση σε εσωτερικούς χώρους ή/και 20% σε εξωτερικούς χώρους Διέλευση > 20% σε εξωτερικούς χώρους
Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Μόνωση ίση με την ακτίνα σωλήνων [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%]Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Μόνωση ίση με την ακτίνα σωλήνων [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%]
120 - 1002.001.503.004.502.502.006.706.70
2100 - 2001.801.402.803.602.301.905.905.90
3200 - 3001.501.102.203.002.001.605.105.10
4300 - 4001.200.701.802.401.501.204.504.50
5>4000.700.401.102.001.000.804.004.00
Απόδοση εκπομπής nem τερματικών μονάδων ψύξης
α/α Τύπος τερματικής μονάδας nem
1Άμεσα συστήματα: π.χ. μονάδες ανεμιστήρα στοιχείου (fan-coils), δαπέδου ή οροφής, εσωτερικές μονάδες τοπικών συστημάτων άμεσης εξάτμισης, τερματικά στοιχεία διανομής αέρα κ.ά.0.93
2Ενσωματωμένες τερματικές μονάδες: π.χ. ενδοτοίχιο, ενδοδαπέδιο, ψυχόμενες οροφές0.90
3Τοπικές αντλίες θερμότητας0.93
Παράγοντας της διακοπτόμενης λειτουργίας fim
α/α Τύπος τερματικής μονάδας fim
1με συνεχή λειτουργία1.00
2με διακοπτόμενη λειτουργία με δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης λειτουργίας σε επίπεδο τερματικής μονάδας0.97
Παράγοντας για την υδραυλική ισορροπία fhydr
α/α Τύπος τερματικής μονάδας fhydr
1με υδραυλικά εξισορροπημένο σύστημα1.00
2με συστήματα εκτός ισορροπίας1.03