Βοήθεια

  • Εισάγετε χαρακτηριστικό όνομα ανοιγμάτων (πχ {μελέτη 1 - Βόρεια ανοίγματα})
  • Επιλέξτε τον τύπο πλαισίου, υαλοπίνακα και θερμογέφυρας συναρμογής
  • Δώστε τις διαστάσεις και τα φύλλα των ανοιγμάτων

Ο συντελεστής θερμοπερατότητας (U) και το σκαρίφημα για το κάθε άνοιγμα δημιουργούνται αυτόματα.

Οι επιλογές αποθήκευσης, εκτύπωσης και βοήθειας δεν επηρρεάζουν την σελίδα. Ανοίγουν σε νέο παράθυρο/καρτέλα.
Τα αρχεία pdf κατά την εκτύπωση δημιουργούνται στο φάκελο /PDF/{Όνομα χρήστη}/ της διανομής.
 Umax ανοιγμάτων=3.2

Πλαίσιο Τύπος Πλαισίου Uf [W/(m2K)] Μέσο πλάτος πλαισίου [cm]
Υαλοπίνακας Συντελεστής εκπομπής υαλοπίνακα Διαστάσεις Υλικό διακένου
Τύπος υάλωσης Τύπος υαλοπίνακα Συντελεστής θερμοπερατότητας υαλοπίνακα: Ug (W/(m2K))
Συναρμογή Γραμμική θερμοπερατότητα συναρμογής υαλοπινάκων και πλαισίου: Ψg (W/(m·K)
Όνομα Άνοιγμα Υαλοπίνακας Πλαίσιο Lg gw U
W Η Ε f Wg Ηg Εg Εl %

gw=ggl*(1-Ff)

όπου:

Ff: ποσοστό πλαισίου στο άνοιγμα

ggl: συντελεστής ηλιακού θερμικού κέρδους του υαλοπίνακα (πιν. 3.16 - ΤΟΤΕΕ-20701-1), 0.68 χωρίς low-e, 0.60 με low-e