Βοήθεια


α/α Όνομα W

dx

Ww

dxw

g

W1,2

1,2

γ

DegΤ

Degαν.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Πίνακας σκίασης από αριστερές πλευρικές προεξοχές: Πίνακας 3.20a της ΤΟΤΕΕ 20701-1.
Πίνακας σκίασης από δεξιές πλευρικές προεξοχές: Πίνακας 3.20b της ΤΟΤΕΕ 20701-1.