Βοήθεια


α/α Όνομα W

dxαρ

Wαρ

dxδεξ

Wδεξ

γ

Degαρ

Degδεξ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Πίνακας σκίασης από αριστερές πλευρικές προεξοχές: Πίνακας 3.20α της ΤΟΤΕΕ 20701-1.
Πίνακας σκίασης από δεξιές πλευρικές προεξοχές: Πίνακας 3.20β της ΤΟΤΕΕ 20701-1.