Βοήθεια


α/α Όνομα H

Hw

Hw1

d1

g

L

γ

DegΤ

Degπόρ.

Degαν.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Στην περίπτωση ύπαρξης πολλών φυσικών ή τεχνητών εμποδίων με διαφορετικό ύψος, τότε ως ανώτερη παρειά εμποδίου λαμβάνεται το μέσο ύψος όλων των εμποδίων, σταθμισμένο με το αντίστοιχο μήκος καθενός εμποδίου. (Παρ. 3.3.3 ΤΟΤΕΕ-20701-1.2nd edition)

Πίνακας σκίασης για πρόβολο: Πίνακας 3.19 της ΤΟΤΕΕ 20701-1.