Βοήθεια


α/α Όνομα Τύπος

L

Η

γ

DegΤ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10


Πίνακας σκίασης από αριστερές πλευρικές προεξοχές: Πίνακας 3.20α της ΤΟΤΕΕ 20701-1.
Πίνακας σκίασης από δεξιές πλευρικές προεξοχές: Πίνακας 3.20β της ΤΟΤΕΕ 20701-1.