Ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας U'FB [W/(m2K)] οριζόντιου δομικού στοιχείου ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας Ufb [W/(m2K)] με χαρακτηριστική διάσταση πλάκας Β' που εκτείνεται σε βάθος z [m]
Ονομαστικός συντελεστής Ufb
[W/(m2K)]
Βάθος z
(m)
Χαρακτηριστική διάσταση πλάκας B'
(m)
Ισοδύναμος συντελεστής U'fb
[W/(m2K)] (Πίνακας 3.8 ΤΟΤΕΕ-20701-1)
Η χαρακτηριστική διάσταση της οριζόντιας πλάκας (B') ισούται με το διπλάσιο του εμβαδού της προς την περίμετρο (B'=2A/Π).
Ισοδύναμος συντελεστής θερμοπερατότητας U'TB [W/(m2K)] ενός κατακόρυφου δομικού στοιχείου ονομαστικού συντελεστή θερμοπερατότητας Utb [W/(m2K)] που εκτείνεται σε βάθος z [m]
Ονομαστικός συντελεστής Utb
[W/(m2K)]
Βάθος z1 (κατώτερο)
(m)
Βάθος z2 (ανώτερο)
(m)
Ισοδύναμος συντελεστής U'tb
[W/(m2K)]Πίνακας 3.7
ΤΟΤΕΕ-20701-1
Εάν θέλετε να υπολογίσετε τον ισοδύναμο συντελεστή δομικού στοιχείου ευρισκόμενο σε βάθος z1 σε όλο του το μήκος εισάγετε μόνο το z1 είτε την ίδια τιμή στο z1 και z2. Σε περίπτωση διαφοροποίησης των z1 και z2 υπολογίζεται ισοδύναμος συντελεστής για το κάθε βάθος ξεχωριστά και η τελική τιμή για τον ισοδύναμο συντελεστή προκύπτει από τον παραπάνω τύπο.