Βαθμός απόδοσης εναλλάκτη θερμότητας με μερική ανακυκλοφορία αέρα
Παράμετρος Τιμή
Βαθμός απόδοσης (συντελεστής ανάκτησης θερμότητας) του εναλλάκτη nhe (-)
Ποσοστό ανακυκλοφορίας του αέρα R (%)
Συντελεστής ανάκτησης θερμότητας nhe_total (-)
Ενδεικτική τιμή βαθμού απόδοσης εναλλάκτη θερμότητας: 50% - 70%. Ενδεικτική τιμή ηλεκτρικής ισχύος του ανεμιστήρα (kw/μονάδα παρεχόμενου αέρα): 0.5-2.5KW/m3/s για απλές ΚΚΜ και 2.5-6.5KW/m3/s για σύνθετα συστήματα ΚΚΜ Η ειδική υγρασία του αέρα κατά τους υπολογισμούς: 7g/Kg