Υπολογισμός περιοχής φυσικού φωτισμού κατακόρυφου ανοίγματος
Παράμετρος Τιμή
Ύψος επιφάνειας εργασίας hΕΕ (m)
Ύψος πρεκιού ανοίγματος hΠ (m)
Πλάτος παραθύρου WΠ (m)
Βάθος ζώνης φωτισμού LΖΦΦ=2,5 x hΖΦΦ=2,5 x (hΠ-hΕΕ) (m)
Πλάτος ζώνης φωτισμού WΖΦΦ=WΠ + 0,5 x LΖΦΦ (m)
Υπολογισμός περιοχής φυσικού φωτισμού οριζόντιου ανοίγματος (οροφής)
Παράμετρος Τιμή
Ύψος επιφάνειας εργασίας hΕΕ (m)
Ύψος οροφής hk (m)
Πλάτος ανοίγματος WΑΟ (m)
Διάμετρος ζώνης φωτισμού DΖΦΦ=WΑΟ + 2 x (hK - hEE) x εφ(30o) (m)
Η περιοχή φυσικού φωτισμού από τα ανοίγματα οροφής υπολογίζεται ανάλογα το πλάτος του ανοίγματος WΑΟ, το ύψος του χώρου hK και το ύψος της επιφάνειας εργασίας hEE.
Πίνακας 5.1 - Τυπικές τιμές (όχι μέγιστες) φωτεινής δραστικότητας (απόδοσης) λαμπτήρων
α/α Τύπος Φωτεινή δραστικότητα [lm/W]
1Πυράκτωσης10 - 18
2Αλογόνου15 - 25
3Συμπαγής φθορισμού (συμπεριλαμβανομένου στραγγαλιστικού πηνίου - ballast)50 - 70
4Γραμμικός φθορισμού (συμπεριλαμβανομένου του στραγγαλιστικού πηνίου - ballast)60 - 100
5Αλογονιδίων μετάλλων (συμπεριλαμβανομένου του στραγγαλιστικού πηνίου - ballast)65 - 110
6Φωτοδίοδοι (led) (Συμπεριλαμβανομένου του οδηγού - driver)30 - 60
Πίνακας 5.1α - Τυπικές τιμές πυκνότητας ισχύος φωτισμού ανά 100lux, για επιθεώρηση κτιρίων
α/α Τύπος Πυκνότητα ισχύος /100lux [W/m2/100lx]
1Πυράκτωσης27.0
2Αλογόνοι16.6
3Υδραργύρου7.0
4Υψηλής πίεσης νατρίου4.2
5Συμπαγής φθορισμού4.5
6Γραμμικός φθορισμού Τ8 (Halophospate)4.2
7Γραμμικός φθορισμού Τ8 (Triphosphor)3.4
8Γραμμικός φθορισμού Τ53.2
9Αλογονιδίων μετάλλων5.2
Πίνακας 5.3 - Τυπικές τιμές συντελεστή επίδρασης φυσικού φωτισμού λόγω χρήσης αυτοματισμών ελέγχου
α/α Διατάξεις αυτοματισμών ελέγχου για την αξιοποίηση φυσικού φωτισμού FD
1Χειροκίνητος έλεγχος φωτισμού για όλες τις χρήσεις κτιρίων1.0
2Αυτόματος έλεγχος φωτισμού (με αισθητήρα φυσικού φωτισμού) εκτός εκπαίδευσης και περίθαλψης0.9
3Αυτόματος έλεγχος φωτισμού (με αισθητήρα φυσικού φωτισμού) εκπαίδευσης και περίθαλψης0.8
Πίνακας 5.3 - Τυπικές τιμές συντελεστή επίδρασης παρουσίας ή απουσίας χρηστών
α/α Συστήματα Fο
1Χειροκίνητος διακόπτης αφής/σβέσης1.00
2Χειροκίνητος διακόπτης αφής/σβέσης και πρόσθετη αυτόματη ένδειξη για συνολική σβέση0.95
3Αυτόματη έναυση/ρύθμιση φωτεινής ροής0.95
4Αυτόματη έναυση και σβέση0.90
5Χειροκίνητη έναυση/ρύθμιση φωτεινής ροής0.90
6Χειροκίνητη έναυση/αυτόματη σβέση0.80
Η θερμότητα φωτισμού που παραμένει στη ζώνη είναι το ποσοστό της θερμότητας που εκπέμπεται από το σύστημα φωτισμού, το οποίο δεν απομακρύνεται άμεσα μέσω συστήματος τεχνητού εξαερισμού. Όταν απομακρύνεται όλη η θερμότητα από το χώρο, ο συντελεστής παίρνει τιμή ίση με το μηδέν (0), ενώ όταν δεν προβλέπεται καμία απομάκρυνση της θερμότητας από τη ζώνη ο συντελεστής ισούται με τη μονάδα (1). Σε περίπτωση ύπαρξης συστήματος απομάκρυνσης της θερμότητας που εκλύεται από τα φωτιστικά, για τους υπολογισμούς λαμβάνεται τιμή ίση με 0,4.
Ο δείκτης ύπαρξης συστήματος φωτισμού ασφαλείας είναι μια τυπική τιμή κατανάλωσης ενέργειας. Σε περίπτωση ύπαρξης συστήματος φωτισμού ασφαλείας και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, λαμβάνεται για τους υπολογισμούς τιμή ίση με 1 kWh/(m2.έτος). Το κτήριο αναφοράς διαθέτει σύστημα ασφαλείας φωτισμού.
Ο δείκτης ύπαρξης εφεδρικού συστήματος για φωτισμό, είναι μια τυπική τιμή κατανάλωσης ενέργειας. Σε περίπτωση ύπαρξης συστήματος φωτισμού εφεδρείας και σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 15193:2008, λαμβάνεται για τους υπολογισμούς τιμή ίση με 5 kWh/(m2.έτος). Το κτήριο αναφοράς για τα κτήρια υγείας και κοινωνικής πρόνοιας καθώς και προσωρινής διαμονής διαθέτει σύστημα εφεδρείας.