Βαθμός απόδοσης λέβητα-καυστήρα
Παράμετρος Υπολογισμός Τιμή
Pn Ονομαστική ισχύς της μονάδας παραγωγής
Pgen Απαιτούμενο θερμικό φορτίο. Υπολογίζεται βάση του Κ.ΕΝ.Α.Κ ως Pgen=A×Um×ΔT×2.5 ή προκύπτει από τη μελέτη θέρμανσης.
ngm
(πραγματικός βαθμός απόδοσης της μονάδας)
Προκύπτει από την ανάλυση καυσαερίων, η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 189533/2011 και αναγράφεται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης. Όταν δεν αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές χρησιμοποιείται η ελάχιστη θερμική απόδοση λέβητα-καυστήρα σύμφωνα με το Π.Δ. 335/1993 Φ.Ε.Κ. 143:


=
ng1
(συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης)
ng1 = Pgen/Pn:

ng2
(συντελεστής μόνωσης λέβητα)
ngen ngen = ngm × ng1 × ng2
Βαθμός απόδοσης άλλων μονάδων
Μονάδα παραγωγής Τύπος Βαθμ. απόδοσης
Βαθμός επίδοσης (COP) αντλιών θερμότητας
Με βάση τα χαρακτηριστικά COP
Πηγή θερμότητας:
Χρήση:
Θερμοκρασίες θερμικού μέσου:
Αν δεν είναι γνωστά τα χαρακτηριστικά COP
Τύπος:
Παλαιότητα:
Με βάση την ισχύ COP
Αποδιδόμενη ισχύς (θέρμανσης):
Καταναλισκόμενη ισχύς (ηλεκτρική):

Όπου:
  • Ηλεκτρικές μονάδες:ηλεκτρικά σώματα άμεσης απόδοσης, θερμοπομποί, μονάδες επαγωγής, ηλεκτρικοί θερμοσυσσωρευτές
  • Τοπικές μονάδες αερίων ή υγρών καυσίμων: θερμάστρες υγραερίου, φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ
  • Ανοιχτές εστίες καύσης: Σόμπες, τζάκια (Συνήθως μια εστία καύσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης του θερμικού φορτίου ενός χώρου 30 m2.)

Βαθμός απόδοσης δικτύου διανομής
Παράμετρος Τιμή
Θερμική ή ψυκτική ισχύς του δικτύου διανομής
Θερμοκρασία προσαγωγής θερμού μέσου
Διέλευση
Μόνωση
Βαθμός απόδοσης Δικτύου διανομής

Σε περίπτωση ύπαρξης άνω του ενός δικτύων διανομής στο κτήριο ή στη θερμική ζώνη, απαιτείται ο προσδιορισμός μίας μόνο απόδοσης δικτύου, η οποία θα είναι σταθμισμένη. Κατά συνέπεια αν υπάρχουν άνω του ενός δίκτυα διανομής (που τροφοδοτούνται από διαφορετικές μονάδες παραγωγής) στο κτήριο ή στη θερμική ζώνη και παρουσιάζουν διαφορετική ποιότητα και επάρκεια (ποσότητα) θερμομόνωσης, τότε η απόδοσή τους λαμβάνεται ενιαία και ίση με αυτήν του τμήματος που βρίσκεται στη χειρότερη ποιοτικά κατάσταση.
Βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων
Παράμετρος Υπολογισμός Τιμή
nem
(Aπόδοση εκπομπής)
Τύπος τερματικής μονάδας:
T (Θερμοκρασία μέσου oC):
frad
(Παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας)
fim
(Παράγοντας της διακοπτόμενης λειτουργίας)
fhydr
(Παράγοντας για την υδραυλική ισορροπία)
nem,t
(Βαθμός απόδοσης)
ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.2.1:2008 : nem,t=nem/(frad×fim×fhydr)

Όταν σε ένα κτήριο ή σε μια θερμική ζώνη υπάρχουν περισσότεροι του ενός τύποι τερματικών μονάδων, τότε η συνολική απόδοση εκπομπής λαμβάνεται ως μια μέση σταθμισμένη τιμή, ανάλογα με την απόδοση της κάθε τερματικής μονάδας και του ποσοστού συμμετοχής της στο σύνολο του καλυπτόμενου φορτίου (από το σύνολο των τερματικών μονάδων). Σε περίπτωση προφανών βλαβών και κακοσυντήρησης των τερματικών μονάδων (κατεστραμμένα τμήματα, διαβρώσεις, διαρροές κ.ά.), η απόδοση των τερματικών μονάδων εκπομπής λαμβάνεται μειωμένη κατά 10%.
Συντελεστής ngm (πραγματικός βαθμός απόδοσης της μονάδας)
Προκύπτει από την ανάλυση καυσαερίων, η οποία είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 189533/2011 και αναγράφεται στο φύλλο συντήρησης και ρύθμισης του συστήματος θέρμανσης.
Όταν δεν αναφέρεται στις τεχνικές προδιαγραφές χρησιμοποιείται η ελάχιστη θερμική απόδοση λέβητα-καυστήρα σύμφωνα με το Π.Δ. 335/1993 Φ.Ε.Κ. 143:
α/α Τύπος λέβητα Απαίτηση απόδοσης [%] σε ονομαστική ισχύ Pn (πλήρες φορτίο) και σε μέση θερμοκρασία του νερού του λέβητα 70oC
1Συνήθεις λέβητες≥ 84 + 2 × λογPn (για Pn από 4 έως 400 kW)
2Λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας ή συμπύκνωσης υγρών καυσίμων≥ 87,5 + 1,5 × λογPn (για Pn από 4 έως 400 kW)
3Λέβητες συμπύκνωσης αερίων καυσίμων≥ 91 + 1 × λογPn (για Pn από 4 έως 400 kW)
Συντελεστής ng1 (συντελεστής υπερδιαστασιολόγησης)
Γίνεται υπολογισμός της μέγιστης απαιτούμενης θερμικής ισχύος της μονάδας Pgen=A×Um×ΔT×2,5 προς την πραγματική Pm.
α/α Σχέση πραγματικής προς υπολογιζόμενη ισχύ μονάδας θέρμανσης(Pm / Pgen) Συντελεστής βαρύτητας ng1
1Λέβητας με υπερδιπλάσια ισχύ από τη μέγιστη υπολογιζόμενη0.75
2Λέβητας με ισχύ μεγαλύτερη από 50% μέχρι και 100% από τη μέγιστη υπολογιζόμενη0.85
3Λέβητας με ισχύ μεγαλύτερη από 25% μέχρι και 50% από τη μέγιστη υπολογιζόμενη0.95
4Λέβητας με ισχύ μέχρι και 25% μεγαλύτερη από τη μέγιστη υπολογιζόμενη1.00
Συντελεστής ng2 (συντελεστής μόνωσης λέβητα)
α/α Ονομαστική ισχύς (kW) 20 - 100 100 - 200 200 - 300 300 - 400 >400
1Λέβητας με μόνωση Σε καλή κατάσταση μόνωσης1.0001.0001.0001.0001.000
2Λέβητας γυμνός ή με κατεστραμμένη μόνωση0.9360.9490.9480.9510.952
Άλλες μονάδες παραγωγής
Ηλεκτρικές μονάδες (ηλεκτρικά σώματα άμεσης απόδοσης:θερμοπομποί, μονάδες επαγωγής, ηλεκτρικοί θερμοσυσσωρευτές)
Θερμική ισχύς: Ίση με την αναγραφόμενη σε KW
Βαθμός απόδοσης: 1 (θεωρείται πως δε μεταβάλλεται λόγω γήρανσης. Κακοσυντηρημένες μονάδες, χωρίς μόνωση κλπ 0.95)

Τοπικές μονάδες αερίων ή υγρών καυσίμων (θερμάστρες υγραερίου, φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ)
Θερμική ισχύς: Ίση με την αναγραφόμενη σε KW
Βαθμός απόδοσης: Η αναγραφόμενη ή για συστήματα χωρίς καπνοδόχο=1 και με καπνοδόχο=0,7

Ανοιχτές εστίες καύσης (Σόμπες, τζάκια)
Βαθμός απόδοσης:
Συνήθως μια εστία καύσης έχει τη δυνατότητα κάλυψης του θερμικού φορτίου ενός χώρου 30 m2. Ο μέσος θερμικός βαθμός απόδοσης για τα παραδοσιακά τζάκια εκτιμάται σε 25%, ενώ για τα ενεργειακά τζάκια και τις σόμπες 50%.

Μέσος ολικός εποχικός συντελεστής επίδοσης SCOP για μονάδες αντλιών θερμότητας για διάφορες θερμοκρασίες θερμικού μέσου (ΕΛΟΤ ΕΝ 15316.4.2:2008).
Η τιμή του COP προσδιορίζεται σε συγκεκριμένες συνθήκες εξωτερικού περιβάλλοντος και θερμοκρασίας παροχής και επιστροφής θερμικού μέσου. Η απόδοση των αντλιών θερμότητας εξαρτάται επίσης και από την πηγή θερμότητας που αξιοποιούν για τη λειτουργία τους και η οποία μπορεί να είναι ο αέρας, το έδαφος, τα υπόγεια και επιφανειακά νερά, το θαλασσινό νερό, τα καυσαέρια κινητήρων (π.χ. Σ.Η.Θ.), η ηλιακή ενέργεια κ.ά.
Λαμβάνεται για ονομαστικές συνθήκες λειτουργίας θερμοκρασίας εξωτερικού αέρα 7οC και θερμοκρασία μέσου 45οC σύμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ΕΝ 14511:2007, όπως δίνεται από τον κατασκευαστή και αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές ή/και στο πλαίσιο της αντλίας θερμότητας.
α/α Πηγή θερμότητας Κτήρια τριτογενούς τομέα 100 - 200
Τ<35oC 35oC<Τ<45oC 45oC<Τ<55oC Τ<35oC 35oC<Τ<45oC
1Εξωτερικός αέρας3.43.12.83.73.3
2Έδαφος5.55.14.73.83.4
3Θερμότητα από καυσαέρια (π.χ. Σ.Η.Θ.)6.15.14.4
4Υπόγειο ή θαλασσινό νερό4.74.23.64.54.1
5Επιφανειακά νερά4.13.73.3
Άλλες μονάδες παραγωγής (COP)
Για τις τοπικές αερόψυκτες μονάδες αντλιών θερμότητας (διαιρούμενου ή ενιαίου τύπου), για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο βαθμός επίδοσης COP για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης τού προς επιθεώρηση κτηρίου λαμβάνεται:
  1. 1,7 για συστήματα 20-ετίας και
  2. 2,2 για συστήματα 10-ετίας.
Για τις κεντρικές μονάδες αντλιών θερμότητας, για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, ο βαθμός επίδοσης COP για τους υπολογισμούς της ενεργειακής απόδοσης του υπό μελέτη ή προς επιθεώρηση κτηρίου, λαμβάνεται:
  1. 2,2 για συστήματα 20-ετίας και
  2. 2,7 για συστήματα 10-ετίας.
Βαθμός απόδοσης δικτύου διανομής θέρμανσης (Ποσοστό θερμικών απωλειών)
α/α Θερμική ή ψυκτική ισχύς δικτύου διανομής [kW] Διέλευση σε εσωτερικούς χώρους ή/και 20% σε εξωτερικούς χώρους Διέλευση > 20% σε εξωτερικούς χώρους
Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Μόνωση ίση με την ακτίνα σωλήνων [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%]Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Μόνωση ίση με την ακτίνα σωλήνων [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%]
Δίκτυα διανομής θέρμανσης με υψηλές θερμοκρασίες προσαγωγής θερμικού μέσου (≥60oC)
120 - 1005.504.5011.0014.008.006.5017.0017.00
2100 - 2004.003.008.5012.007.205.7015.5015.50
3200 - 3003.002.506.5010.506.004.2014.2014.20
4300 - 4002.502.005.009.203.802.7013.1013.10
5>4002.001.504.007.003.002.0012.0012.00
Δίκτυα διανομής θέρμανσης με χαμηλές θερμοκρασίες προσαγωγής θερμικού μέσου (<60oC)
120 - 1003.503.008.009.004.503.7011.0011.00
2100 - 2002.702.207.208.304.003.1010.4010.40
3200 - 3002.001.806.006.203.302.5010.0010.00
4300 - 4001.501.204.505.002.201.809.709.70
5>4001.200.803.304.001.701.009.509.50
Απόδοση εκπομπής nem τερματικών μονάδων θέρμανσης
α/α Τύπος τερματικής μονάδας Θερμοκρασία μέσου Τ [οC]
90 - 70 70 - 50 50 - 35
1Άμεσης απόδοσης σε εσωτερικό τοίχο0.850.890.91
2Άμεσης απόδοσης σε εξωτερικό τοίχο0.890.930.95
3Ενδοδαπέδιο σύστημα θέρμανσης0.90
4Ενδοτοίχιο σύστημα θέρμανσης0.87
5Σύστημα θέρμανσης οροφής0.85
Απόδοση εκπομπής nem τερματικών μονάδων θέρμανσης (Άλλες μονάδες)
α/α Τύπος τερματικής μονάδας nem
1Τοπικές ηλεκτρικές μονάδες σε εσωτερικό τοίχο0.91
2Τοπικές ηλεκτρικές μονάδες σε εξωτερικό τοίχο0.94
Παράγοντας για την αποτελεσματικότητα της ακτινοβολίας frad
Με βάση τον παρακάτω πίνακα για σώματα ακτινοβολίας. Στις υπόλοιπες περιπτώσεις =1.
α/α Τύπος τερματικής μονάδας frad
1με ύψος μικρότερο από 4 m1.00
2με ύψος ίσο ή μεγαλύτερο από 4 m0.95
3με ανακυκλοφορία αέρα για μεγάλα ύψη1.00
Παράγοντας της διακοπτόμενης λειτουργίας fim
α/α Τύπος τερματικής μονάδας fim
1με συνεχή λειτουργία1.00
2με διακοπτόμενη λειτουργία με δυνατότητα αυτόματης ρύθμισης λειτουργίας σε επίπεδο τερματικής μονάδας0.97
Παράγοντας για την υδραυλική ισορροπία fhydr
α/α Τύπος τερματικής μονάδας fhydr
1με υδραυλικά εξισορροπημένο σύστημα1.00
2με συστήματα εκτός ισορροπίας1.03