Βαθμός απόδοσης μονάδας ύγρανσης
Παράμετρος Τιμή
Τύπος μονάδας
Ισχύς μονάδας ύγρανσης Pυγρανσης
Ισχύς μονάδας ύγρανσης Pυγρανσης
Οι απώλειες διανομής για ατμολέβητα κεντρικής παροχής ή άλλη κεντρική μονάδα υπολογίζονται όπως σε δίκτυα διανομής θέρμανσης για υψηλές Τ. Για τοπικά συστήματα θεωρούνται αμελητέες. Οι απώλειες εκπομπής στις τερματικές μονάδες (σύστημα διοχέτευσης) θεωρούνται αμελητέες.