Θερμική ισχύς Pn τοπικού θερμαντήρα
Παράμετρος Τιμή
Ζητούμενο ημερήσιο φορτίο Vd (l/day)
Μέσος χρόνος απόδοσης θερμικής ενέργειας H (h)
Θερμοκρασία νερού δικτύου T1 (oC)
Θερμοκρασία σχεδιασμού T2 (oC)
Χωρητικότητα θερμαντήρα Vstore=Vd/H (l)
Ημερήσιο απαιτούμενο θερμικό φορτίο Qd=Vd*(c/3600)*ρ*ΔΤ (kWh/d)
Θερμική ισχύς Pn=Qd/H (KW)
Πυκνότητα του νερού: ρ = 1Kg/l Ειδική θερμότητα: c = 4.18KJ/(Kg.K) Θερμοκρασία σχεδιασμού: Τ2 = 45oC ΔΤ: Τ2 - Τ1
Βαθμός απόδοσης δικτύου διανομής
Παράμετρος Τιμή
Ημερήσια ζήτηση ΖΝΧ (lt)
Ανακυκλοφορία
Μόνωση
Βαθμός απόδοσης Δικτύου διανομής
Σε περίπτωση τοπικών μονάδων παραγωγής Ζ.Ν.Χ. (π.χ. σε κτήρια κατοικιών), όπου το δίκτυο διανομής είναι μικρό, οι απώλειες δικτύου λαμβάνονται μηδενικές. Σε περίπτωση θερμικής ζώνης με περισσότερους του ενός κλάδους διανομής Ζ.Ν.Χ. και με διαφορετικές θερμικές αποδόσεις των κλάδων, για τους υπολογισμούς λαμβάνεται υπόψη η χαμηλότερη θερμική απόδοση μεταξύ των δύο κλάδων. Σε περίπτωση μη ύπαρξης συστήματος παραγωγής Ζ.Ν.Χ. θεωρείται ότι το κτήριο διαθέτει σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. όπως το κτήριο αναφοράς, με διέλευση από εσωτερικούς χώρους και χωρίς ανακυκλοφορία. Στις χρήσεις κτηρίων κατά τις οποίες το κτήριο αναφοράς διαθέτει κεντρικό σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ., τότε και το εξεταζόμενο κτήριο θα διαθέτει κεντρικό σύστημα παραγωγής Ζ.Ν.Χ. και με απώλειες δικτύου διανομής, ανάλογα με την ημερήσια ζήτηση Ζ.Ν.Χ.
Βαθμός απόδοσης τερματικών μονάδων
Παράμετρος Υπολογισμός Απώλειες [%]
Θερμικές απώλειες
Πλευρικές απώλειες
Σύνολο απωλειών
Βαθμός απόδοσης δικτύου διανομής ZNX
α/α Ημερήσια ζήτηση ΖΝΧ (l) Χωρίς ανακυκλοφορία Με ανακυκλοφορία
Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%]Μόνωση κτηρίου αναφοράς [%] Ανεπαρκής μόνωση [%] Χωρίς μόνωση [%]
150 - 2008.0016.0028.0012.8015.6044.80
2200 - 10007.7015.4027.0012.4024.8043.40
31000 - 40007.5015.0026.3012.1024.2042.40
44000 - 70007.3014.6025.6011.8023.6041.30
5>70007.0014.0025.4011.5023.0040.30
Απώλειες τερματικών μονάδων ΖΝΧ
α/α Τύπος Θερμικές απώλειες Πλευρικές απώλειες
Τοποθέτηση εσωτερικά Τοποθέτηση εξωτερικά
1Τοπικοί ή κεντρικοί θερμαντήρες (boiler)527
2Ηλεκτρικοί θερμαντήρες (θερμοσίφωνες)027