Θερμική ζώνη
Μέγεθος Τιμή Μονάδες
Ανηγμένη θερμοχωρητικότητα 250 KJ/m2.K
Αυτοματισμοί Κατοικίες/Τριτογενής <=3500m2: Τύπος Γ
Ξενοδοχείο/Ξενώνας <=3500m2: Τύπος Β
Τριτογενής >3500m2: Τύπος B
Αερισμός από κουφώματα 5.5 m3/h/m2
Αδιαφανή
Μέγεθος Τιμή
Συντελεστής θερμοπερατότητας U Umax κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ
Απορροφητικότητα (α) κατακόρυφα: 0.40
δώματα: 0.40
στέγες: 0.60
Συντελεστής εκπομπής (ε) 0.80
Μέσος συντελεστής σκίασης θέρους (F_h) 0.90
1 για κατακόρυφα ή κεκλιμένα
Μέσος συντελεστής σκίασης χειμώνα (F_c) 0.90
1 για κατακόρυφα ή κεκλιμένα
Συντελεστής σκίασης ορίζοντα (Fhor,h / Fhor,c) Όπως στο υπάρχον
Διαφανή
Μέγεθος Τιμή
Συντελεστής θερμοπερατότητας U Umax κατά Κ.ΕΝ.Α.Κ
Ποσοστό πλαισίου 20%
Διαπερατότητα (gw) 0.55
Μέσος συντελεστής σκίασης θέρους (F_h) Β: 1.00
ΒΑ/ΒΔ: 0.80
Α/Δ: 0.75
Ν: 0.70
ΝΑ/ΝΔ: 0.73
1 για κατακόρυφα ή κεκλιμένα
Μέσος συντελεστής σκίασης χειμώνα (F_c) Όπως στο υπάρχον
1 για κατακόρυφα ή κεκλιμένα
Συντελεστής σκίασης ορίζοντα (Fhor,h / Fhor,c) Όπως στο υπάρχον
Θέρμανση
Είδος Προδιαγραφές
Μονάδα παραγωγής
(παρ. 4.1.1δ)
Τύπος:Λέβητας
Πηγή ενέργειας: Πετρέλαιο
Ισχύς: 0 kW
Β.Απ.: 0,935
COP:1
Συντελεστές:
Ζώνη Α/Β:Ιαν-Φεβ-Μαρ-Απρ-Νοε-Δεκ = 1
Ζώνη Γ/Δ:Ιαν-Φεβ-Μαρ-Απρ-Οκτ-Νοε-Δεκ = 1
Δίκτυο διανομής
(παρ. 4.3.1)
Δίκτυο διανομής θερμού μέσου
Ισχύς: 0 kW
Χώρος διέλευσης: "Εσωτερικοί ή έως και 20% σε εξωτερικούς"
Β.Απ.: 0,95
Μόνωση: Χωρίς μόνωση
Τερματικές μονάδες
(παρ. 4.4.1)
Τύπος: κενό
Β.Απ.: 0,93
Βοηθητικές μονάδες
(παρ. 4.5)
Τύπος: κενό
Αριθμός: 1
Ισχύς:
Κατοικίες: εμβαδόν θερμικής ζώνης x 0,1 W/m2
Τριτογενής τομέας: εμβαδόν θερμικής ζώνης x 5 W/m2
Οι τιμές εισάγονται σε KW


Ψύξη
ΕίδοςΠροδιαγραφές
Μονάδα παραγωγής
(παρ. 4.2.1)
Τύπος: Αερόψυκτη Α.Θ.
Πηγή ενέργειας: Ηλεκτρισμός
Ισχύς: 0KW
Β.Απ.:
Κατοικίες: 3,00
Τριτογενής τομέας: 2,80
EER: 2,8
Συντελεστές:
Κατοικίες:
Ζώνη Α/Β:Μαι-Ιουν-Ιουλ-Αυγ-Σεπ = 0.5
Ζώνη Γ/Δ:Μαι-Ιουν-Ιουλ-Αυγ-Σεπ = 0
Τριτογενής τομέας:
Ζώνη Α/Β:Μαι-Ιουν-Ιουλ-Αυγ-Σεπ = 1
Ζώνη Γ/Δ:Μαι-Ιουν-Ιουλ-Αυγ-Σεπ = 0
Δίκτυο διανομής
(παρ. 4.3.1)
Ισχύς: 0 ΚW
Χώρος διέλευσης: "Εσωτερικοί ή έως και 20% σε εξωτερικούς"
Β.Απ.:
Κατοικίες: 1,00
Τριτογενής τομέας:0,95
Μόνωση: Χωρίς μόνωση
Τερματικές μονάδες
(παρ. 4.4.1)
Τύπος: κενό
Β.Απ.: 0,93
Βοηθητικές μονάδες
(παρ. 4.5)
Τύπος: κενό
Αρ.: 1
Ισχύς:
Κατοικίες: 0ΚW
Τριτογενής τομέας: εμβαδόν θερμικής ζώνης x 5 W/m2
Οι τιμές εισάγονται σε KW


ΖΝΧ
ΕίδοςΠροδιαγραφές
Μονάδα παραγωγής
(παρ. 4.8.1.1)
Τύπος: Λέβητας (Τοπικός ηλεκτρικός θερμαντήρας αν κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη από 10lit/άτομο/ημέρα)
Πηγή ενέργειας: Πετρέλαιο (Ηλεκτρισμός αν κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη από 10lit/άτομο/ημέρα)
Ισχύς: 0 kW
Β.Απ.: 0.935 (1 αν κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη από 10lit/άτομο/ημέρα)
Συντελεστές: Ιαν-Φεβ-Μαρ-Απρ-Μαι-Ιου-Ιουλ-Αυγ-Σεπ-Οκτ-Νοε-Δεκ=1
Δίκτυο διανομής
(παρ. 4.8.3)
Τύπος: κενό
Ανακυκλοφορία: Χωρίς ανακυκλοφορία
Χώρος διέλευσης: "Εσωτερικοί ή έως και 20% σε εξωτερικούς"
Β.Απ.: Πίνακας 4.16 της ΤΟΤΕΕ 20701-1 (1 αν κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη από 10lit/άτομο/ημέρα)
Τερματικές μονάδες
(παρ. 4.8.4)
Τύπος: κενό
Β.Απ.: 0,93 (0,98 αν κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη από 10lit/άτομο/ημέρα)
Βοηθητικές μονάδες
(παρ. 4.8.5)
Τύπος: κενό
Αριθμός: 1
Ισχύς:
Κατοικίες: 0ΚW
Τριτογενής τομέας: εμβαδόν θερμικής ζώνης x 0,1 W/m2 (0 αν κατανάλωση ΖΝΧ μικρότερη από 10lit/άτομο/ημέρα)
Οι τιμές εισάγονται σε KW


Φωτισμός (παρ. 5.1.3.1)
Παράμετρος Τιμή
Εγκατεστημένη Ισχύς:εμβαδόν θερμικής ζώνης x ισχύς φωτισμού κτιρίου αναφοράς από Πίνακα 2.4.
Περιοχή ΦΦ:κενό
Αυτοματισμοί ελέγχου ΦΦ.:Χειροκίνητος
Αυτοματισμοί ανίχνευσης κίνησης:Χειροκίνητος διακόπτης αφής/σβέσης
Σύστημα απομάκρυνσης θερμότητας:Χωρίς σύστημα απομάκρυνσης θερμότητας
Φωτισμός ασφαλείας:Με φωτισμό ασφαλείας
Σύστημα εφεδρείας:Χωρίς εφεδρικό σύστημα


Μηχανικός αερισμός (παρ. 4.6γ)
Παράμετρος Τιμή
Τύπος:κενό
Τμήμα Θέρμανσης:Χωρίς τμήμα θέρμανσης
F_h:εμβαδόν θερμικής ζώνης x απαιτούμενο νωπό αέρα από Πίνακα 2.3
R_h:κενό
Q_r_h:κενό
Τμήμα Ψυξης:Χωρίς τμήμα ψύξης
F_c:εμβαδόν θερμικής ζώνης x απαιτούμενο νωπό αέρα από Πίνακα 2.3
R_c:κενό
Q_r_c:κενό
Τμήμα Ύγρανσης:Χωρίς τμήμα Ύγρανσης
H_r:κενό
Φίλτρα:Χωρίς φίλτρα
E_vent:1