Εμφάνιση διαγραμμάτων ηλιακής τροχιάς:
Υπό κατασκευή. Χρήση του suncalc σε συνδυασμό με google maps.

Εξισώσεις που περιγράφουν την ηλιακή τροχιά:


Ηλιακό ύψος: sin(α) = sin(δ)*sin(φ) + cos(δ)*cos(φ)*cos(ω) = cos(θz) [TOTEE-20701-3, σελ 48, σχ 4.11]
,όπου:
ω: ωριαία γωνία για δεδομένη ώρα της μέρας
δ: ηλιακή απόκλιση
φ: γεωγραφικό πλάτος περιοχής

Ηλιακό αζιμούθιο: γs = C1*C2*[(sin(ω)*cos(δ))/sin(θz)] + C3*180*(1-C1*C2)/2 [TOTEE-20701-3, σελ 48, σχ 4.12]
,όπου:
C1: 1 αν ω≤ωew ή -1 αν ω>ωew
C2: 1 αν (φ-δ)≥0 ή -1 αν (φ-δ)<0
C3: 1 αν ω≥ωew ή -1 αν ω<ωew
cos(ωew)=tan(δ)/tan(φ)