Ανωκάσι - Κατωκάσι κουφώματος


Δώματος - Οροφής σε προεξοχή


Δάπεδο σε εσοχή


Δαπέδου σε προεξοχή / Δαπέδου επάνω από πυλωτή


Δάπεδο σε έδαφος


Ενδιάμεσου δαπέδου


Ενώσεων δομικού στοιχείου


Εξωτερικών γωνιών


Εσωτερικών γωνιών


Λαμπάς κουφώματος


Οροφή σε εσοχή


Περιδέσμου ενίσχυσης